Privacyverklaring Kurt Consultancy & Engineering B.V.


1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Kurt Consultancy & Engineering B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Kurt Consultancy & Engineering B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Kurt Consultancy & Engineering B.V. is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving:

  1. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  2. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

Kurt Consultancy & Engineering B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kurt Consultancy & Engineering B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kurt Consultancy & Engineering B.V. hebt verstrekt. Kurt Consultancy & Engineering B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw bedrijfsgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw betalingsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Kurt Consultancy & Engineering B.V. zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Kurt Consultancy & Engineering B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het geven van adviezen, het opstellen van rapportages, het maken van ontwerpen en het uitvoeren van projectleiding. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de betrokkene op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Kurt Consultancy & Engineering B.V. te optimaliseren.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Kurt Consultancy & Engineering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

5. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Kurt Consultancy & Engineering B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Kurt Consultancy & Engineering B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Kurt Consultancy & Engineering B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Kurt Consultancy & Engineering B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Kurt Consultancy & Engineering B.V. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Kurt Consultancy & Engineering B.V. beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en inlogaccounts. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

7. Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van Kurt Consultancy & Engineering B.V. samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Kurt Consultancy & Engineering B.V. afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Kurt Consultancy & Engineering B.V. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met een postorderbedrijf.

8. Rechten van betrokkenen

Kurt Consultancy & Engineering B.V. honoreert alle rechten van de betrokkenen. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Kurt Consultancy & Engineering B.V.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken versturen middels een e-mail naar info@kce.nu. Kurt Consultancy & Engineering B.V. zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

9. Wijziging Privacyverklaring

Kurt Consultancy & Engineering B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Kurt Consultancy & Engineering B.V. worden gepubliceerd: www.kce.nu.

10. Cookies

Kurt Consultancy & Engineering B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kurt Consultancy & Engineering B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Kurt Consultancy & Engineering B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Kurt Consultancy & Engineering B.V. verstrekt. Kurt Consultancy & Engineering B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Kurt Consultancy & Engineering B.V. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Kurt Consultancy & Engineering B.V, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

12. Contactgegevens Kurt Consultancy & Engineering B.V.

Kurt Consultancy & Engineering B.V.
Adres: Hoofdweg 371-1
Postcode en plaats: 1056 CR te Amsterdam
KvK-nummer: 77047176
E-mail: info@kce.nu
Website: www.kce.nu